Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskał dofinansowanie na rozszerzenie podstawowego programu studiów I i II stopnia na kierunku biotechnologia w postaci tzw. kierunku zamawianego. Projekt "Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia - ATRINBIOTECH" rozpoczął się w maju 2010 r. i trwał będzie prawie 42 miesiące, do 31 października 2013 r. Kierunek zamawiany biotechnologia obejmuje specjalności: biotechnologia roślin użytkowych oraz biotechnologia środowiska .

Projekt skierowany jest do kandydatów na trzyletnie studia I stopnia i dwuletnie studia II stopnia, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2010/2011. Kształcenie w kierunku specjalności rozpoczyna się na II roku studiów I stopnia. Planowana liczba słuchaczy przyjętych na I rok studiów I stopnia na tym kierunku wynosi 137 osoby, a II stopnia – 115 osób. 40% najlepszych studentów objętych zostanie specjalnym programem stypendialnym w wysokości do 1 000 zł miesięcznie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka; Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy ; Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Kwota dofinansowania wynosi 3 946 340,85 zł.

Atrakcyjność i innowacyjność kierunku zamawianego biotechnologia, to przede wszystkim 11 nowych, dodatkowych przedmiotów i kursów specjalnościowych , obok wykładów obejmować będzie także bazujące na najnowocześniejszych technikach badawczych zajęcia laboratoryjne prowadzone w systemie blokowym.

Proponowany pakiet przedmiotów dodatkowych obejmuje sześć przedmiotów dla specjalności biotechnologia środowiska oraz pięć dla specjalności biotechnologia roślin użytkowych . Przedmioty dodatkowe związane ze specjalnością biotechnologia roślin użytkowych zwiększą zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych m.in. z zagadnieniami fluorescencyjnej wizualizacji genów oraz produktów ich ekspresji, najnowszych osiągnięć genomiki funkcjonalnej, wybranych aspektów roślinnych kultur tkankowych. W przypadku specjalności z biotechnologii środowiska dodatkowe przedmioty umożliwią studentom poznanie określonych technik biotechnologicznych, użytecznych w bioremediacji środowisk zanieczyszczonych, przybliżą metody określania populacji mikroorganizmów glebowych poddanych działaniu ksenobiotyków lub metali ciężkich.

Niewątpliwie dużym atutem studiów II stopnia jest możliwość uczestnictwa w obejmującym dwa semestry specjalistycznym kursie języka angielskiego „English in biotechnology” . Z kolei studenci studiów I stopnia, w ramach bezpłatnych kursów wyrównawczych, będą mogli uzupełnić swoja wiedzę z podstawowych przedmiotów, takich jak: chemia, fizyka czy matematyka . Projekt zakłada również podnoszenie kwalifikacji w ramach staży zawodowych, organizowanych w przedsiębiorstwach i zakładach, związanych z sektorem biotechnologicznym. Wszystkie proponowane w ramach projektu działania powinny nie tylko uatrakcyjnić same studia, ale również przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności absolwentów na rynku pracy.

Podsumowując, kierunek zamawiany biotechnologia obejmuje:

  1. atrakcyjny program stypendialny dla studentów ,
  2. program wyrównawczy oraz dodatkowe konsultacje śródroczne ,
  3. działania podnoszące atrakcyjność kształcenia, m. in.: