Program staży zawodowych

Pliki do pobrania

 

Formularz zgłoszenia pdf doc
Umowa (student) pdf doc
Umowa (pracodawca) pdf doc
Zaświadczenie odbycia pdf doc
Karta oceny pdf doc
Lista obecności pdf doc
Załączniki do regulaminu
Załącznik 7 pdf doc
Załącznik 8 pdf doc

 

wszystko w jednej paczce zip

 

to jedno z działań podjętych w ramach projektu w celu podniesienia atrakcyjności kształcenia na kierunku zamawianym. Staże zawodowe (240 godzin), zgodnie z regulaminem, adresowane są do 35 studentów I roku studiów II stopnia. W celu wzmocnienia udziału kobiet na r. pracy w zawodzie biotechnologa planuje się, że udział w stażach weźmie min. 60% studentek. Docelowym miejscem staży mogą być krajowe firmy i zakłady związane z sektorem biotechnologicznym, np. laboratoria przy browarach piwnych, oczyszczalniach ścieków, przedsiębiorstwach wod-kan, zakładach produkujących kosmetyki, przetwarzających żywność, stacjach epidemiologicznych itp.


Szczegółowy Regulamin staży, w tym zasady naboru, znajdują się tutaj (załącznik , zmiana regulaminu). Działanie to przewidziane jest na przerwę wakacyjną między 1 a 2 rokiem studiów, czyli w okresie: lipiec-wrzesień 2011 roku.

 

Na wniosek Koordynatora Projektu, Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, powołał na stanowisko Koordynatora Staży w ramach projektu Atrakcyjna i Innowacyjna Biotechnologia – ATRINBIOTECH, panią Elżbietę Ulbrich (elzbieta.h.ulbrich@us.edu.pl; tel. 32 2009 565).

 

Harmonogram działań w ramach Programu Staży

L.p.

Działanie

Czas realizacji

1. 

Nabór na staże – zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym drogą elektroniczną na adres: atrinbiotech@us.edu.pl

24.03.2011 – 01.04.2011

2. 

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego

04.04.2011 (*)

3. 

Poszukiwanie miejsca stażu przez zakwalifikowanych studentów, zakończone dostarczeniem Koordynatorowi Staży wszystkich danych, niezbędnych do przygotowania odpowiedniej dokumentacji, w wersji elektronicznej

05.04.2011 – 06.05.2011

4. 

Przygotowanie i podpisanie umów stażowych

09.05.2011 – 30.06.2011

5.

Realizacja staży - wykaz firm i instytucji, w których studenci uczetniczyli w stażach

01.07.2011 – 30.09.2011

6.

Przedłożenie Koordynatorowi Staży przez stażystę wymaganych dokumentów, potwierdzających odbycie staży

01.10.2011 – 20.10.2011

7. Rozliczenie Programu Staży 21.10.2011 – 15.12.2011

(*) W związku z rezygnacją w dniu 18.04.2011 jednego ze studentów
     w uczestnictwie w Programie Staży, lista studentów zakwalifikowanych
     do uczestnictwa w stażach uległa zmianie.